ระบบห้องสมุดโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

กรุณาลงชื่อเข้าใช้ เมนูด้านซ้ายมือ

ระบบงานคำอธิบาย
บริการระเบียบการยืม - คืน

 1. แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้ง
 2. นักเรียนยืมได้ ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม ภายในกำหนด 7 วัน
 3. ครูและบุคลากรยืมได้ ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม ภายในกำหนด 7 วัน

การปรับ

 1. ส่งหนังสือเกินกำหนด ปรับวันละ 5 บาท / วัน / เล่ม
 2. ถ้าหนังสือหาย ต้องจัดหาหนังสือมาใช้หรือเสียค่าปรับหนังสือเล่มนั้นๆ เป็นจำนวน 2 เท่า ของราคาหนังสือ
ข้อปฏิบัติ

การให้นักเรียนเข้าค้นคว้าเป็นหมู่คณะ

        ครูที่ต้องการนำนักเรียนเข้าค้นคว้าในห้องสมุดเป็นหมู่คณะ ควรแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน เพื่อทางห้องสมุดจะได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้ตามสมควร

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการสมาธิและความสงบเงียบเพื่อการอ่านและค้นคว้า จึงไม่สมควรคุยกันหรือส่งเสียงดังเป็นที่รบกวนทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น
 2. เมื่อหยิบหนังสือหรือวารสารใดๆ มาจากชั้นแล้ว ต้องนำไปเก็บหรือนำไปวางไว้ที่เดิม ไม่วางไว้เกะกะบนโต๊ะหนังสือ
 3. ไม่ควรหยิบหนังสือมาอ่านคราวละหลายๆ เล่ม เพื่อผู้อื่นจะได้มีโอกาสอ่านบ้าง
 4. ผู้ใดตัดฉีกสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดหรือทำลายวัสดุครุภัณฑ์ซึ่งถือเป็นสมบัติส่วนรวม ผู้กระทำผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และต้องรับโทษตามระเบียบของโรงเรียน
 5. ห้ามนำหนังสือหรือสิ่งของออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
 6. ก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง ให้จัดเก้าอี้ให้เรียบร้อย
 7. เมื่อค้นเรื่องที่ต้องการไม่พบ ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์


ห้องสมุดโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ผู้ดูแลระบบ : ครูสุเมธ ราชประชุม
Base on : OBEC Library Automation System